Cuối tháng 4, nhiều chi bộ đảng ở Hà Nội đã đại hội bầu đại biểu tham dự đại hội đảng bộ cơ sở, đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, bản tóm tắt dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI - bao gồm Cương lĩnh chính trị (bổ sung, phát triển), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020, Báo cáo chính trị tại Đại hội XI.

Trong các nội dung này, nhiều đảng viên quan tâm đến việc đưa vào điều lệ những nội dung mới của dân chủ trực tiếp trong Đảng. Chẳng hạn, chủ trương đại hội đảng bộ các cấp bầu trực tiếp bí thư, phó bí thư cấp ủy đã được thí điểm ở đảng bộ cơ sở (xã, phường, thị trấn…) và thời gian tới sẽ được thí điểm ở cấp huyện, tỉnh. Dự thảo sửa đổi điều lệ theo hướng: đại hội đảng bộ các cấp trực tiếp bầu bí thư cấp ủy; đại hội Đảng toàn quốc trực tiếp bầu tổng bí thư. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn còn những ý kiến cho rằng không nên thay đổi mà giữ như hiện hành là: ở địa phương, đại hội bầu cấp ủy, cấp ủy bầu thường vụ và bí thư, phó bí thư; ở trung ương, đại hội toàn quốc bầu Ban Chấp hành trung ương, Ban Chấp hành trung ương bầu Bộ Chính trị, tổng bí thư…

Một nội dung khác cũng được dự kiến bổ sung vào điều lệ là thẩm quyền, nhiệm vụ của các đại biểu đại hội đảng sau đại hội. Theo quy định hiện hành, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là đại hội đại biểu toàn quốc; cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp là đại hội đảng các cấp. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo là Ban Chấp hành trung ương và ở mỗi cấp là ban chấp hành đảng bộ (cấp ủy). Như vậy, các đại biểu tham dự đại hội chỉ thực hiện quyền lãnh đạo của mình trong thời gian đại hội. Sau đó, gần như mọi việc thuộc quyền trung ương và cấp ủy. Vì vậy, thảo luận về việc sửa điều lệ ở Hội nghị trung ương vừa rồi, có ý kiến đề nghị bổ sung thẩm quyền, nhiệm vụ của đại biểu giữa hai kỳ đại hội. Như thế mới đảm bảo được vai trò cơ quan lãnh đạo cao nhất của đại hội, qua đó phát huy dân chủ, tăng cường giám sát nội đảng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nên giữ nguyên quy định hiện hành.

Theo thông báo của Bộ Chính trị, các nội dung trên sẽ được đại hội đảng các cấp thảo luận, rồi tổng hợp ý kiến để báo cáo lên cấp trên. Tập hợp cuối cùng sẽ được đưa ra Bộ Chính trị, Ban Chấp hành trung ương để hoàn tất các dự thảo.

NGHĨA NHÂN