7 thay đổi chế độ tiền lương công chức, viên chức từ 1-8

(PLO)- Dưới đây là bảy thay đổi quan trọng trong chế độ tiền lương công chức, viên chức theo Thông tư 02 và Thông tư 03/2021 của Bộ Nội vụ (có hiệu lực trong tháng 8-2021). 

.