Bảng quảng cáo ở Đồng Nai không còn nguy hiểm

Bảng quảng cáo ở Đồng Nai không còn nguy hiểm ảnh 1

Bảng quảng cáo ở Đồng Nai không còn nguy hiểm ảnh 2

Cả hai bảng quảng cáo đều đã hư, các tấm tôn gắn trên trụ sắt đã hỏng, có bảng chân trụ đã bị gãy. Đang trong mùa mưa gió, những tấm tôn trên rất dễ bị gió mạnh cuốn đi, rất nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông trên đường.

Sau khi báo đăng, cơ quan chức năng đã tháo dỡ các tấm tôn để đảm bảo an toàn cho người dân.