Bộ Chính trị đồng ý mở rộng thẩm quyền Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến về đề án “sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng”.

Đây là đề án quan trọng, được Ban Nội chính Trung ương – cũng là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, xây dựng trên cơ sở ý kiến của Tổng Bí thư – Trưởng Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo. Theo đó, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo sang địa hạt phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Tin phát từ Ban Nội chính Trung ương cho biết Bộ Chính trị đã thảo luận và thống nhất cao về những nội dung của đề án. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kết luận, nhấn mạnh các nội dung sau.

Về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo, Bộ Chính trị đánh giá tham nhũng và suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đều là những biểu hiện tiêu cực. Dù dưới hình thức nào thì tất cả đều làm mất đi sự trong sạch của bộ máy Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, phẩm chất đạo đức, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Do đó, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) phải gắn liền, đồng bộ với công tác phòng, chống tiêu cực, nhất là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

“Hai cái này nó có liên quan đến nhau. Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống thì mới dẫn đến tham nhũng, đây mới là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống. Cái lợi ích kinh tế nó thường gắn liền với quyền lợi chính trị, chức quyền, với sự hư hỏng về đạo đức, lối sống” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đánh giá về công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Bộ Chính trị nhận thấy thời gian qua có chuyển biến rõ nét nhưng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Trong nội bộ vẫn còn diễn biến phức tạp.

Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng cơ bản là do công tác phòng, chống tiêu cực còn phân tán, thiếu tính tập trung. Chưa gắn kết chặt chẽ giữa PCTN với phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo mở rộng sang địa hạt phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống – gọi tắt là tiêu cực – là rất cần thiết.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Với nhận thức ấy, trong cuộc họp này, Bộ Chính trị thống nhất tên gọi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (bổ sung từ “tiêu cực”).

Về đối tượng có trách nhiệm phòng, chống là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nói chung nhưng trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Phân loại đối tượng, phạm vi như vậy là để đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm trong chỉ đạo phòng, chống tiêu cực.

Như vậy, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực sẽ có thẩm quyền trực tiếp chỉ đạo xử lý: (1) Các vụ án, vụ việc tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; (2) Các vụ án, vụ việc và hành vi tiêu cực khác ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, phẩm chất đạo đức, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Một cách ngắn gọn, Ban Chỉ đạo do Tổng Bí thư là Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc Bộ Chính trị quyết định sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN để chỉ đạo phòng chống cả tham nhũng và tiêu cực là tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh PCTN, tiêu cực quyết liệt, không ngừng, không nghỉ, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi và sự tin tưởng của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng.

Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị trong cuộc họp này, hoàn thiện dự thảo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trình Tổng Bí thư ký ban hành, thay thế Quy định số 211-QĐ/TW, ngày 25-12-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII).  

Chỉ dấu đáng chú ý về thiết chế chỉnh đốn Đảng
Chỉ dấu đáng chú ý về thiết chế chỉnh đốn Đảng
(PLO)- Trong dự thảo Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo có thể sẽ bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để Ban chỉ đạo chỉ đạo cả công tác “phòng chống tiêu cực”, gắn liền với nhiệm vụ phòng chống tham nhũng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm