Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng mua bán nhà ở

Vướng mắc về việc chủ đầu tư xác nhận chuyển nhượng sàn văn phòng, sàn thương mại trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở có mục đích sử dụng hỗn hợp và việc xác nhận của chủ đầu tư khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai với bên nhận chuyển nhượng là tổ chức nước ngoài, Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau:

Luật Kinh doanh bất động sản 65/2014/QH13 chỉ quy định về chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn (Điều 36) và chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai (Điều 59). Luật Kinh doanh bất động sản không quy định việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua công trình xây dựng hình thành trong tương lai không phải là nhà ở.

Việc xác nhận của chủ đầu tư (bên bán, bên cho thuê mua) vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng đối với chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn được thực hiện theo quy định tại Điều 9 của Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10-9-2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (gọi tắt là Nghị định 76/2015/NĐ-CP); nếu là chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai thì thực hiện theo quy định tại Chương 5 của Thông tư 19/2016/TT-BXD ngày 30-6-2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (gọi tắt là Thông tư 19/2016/TT-BXD).

Ngoài ra, theo pháp luật hiện hành, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân kể cả tổ chức, cá nhân nước ngoài được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19-5-2014 của Bộ TN&MT.

Khi cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng cuối cùng thì ngoài các giấy tờ theo quy định của pháp luật về đất đai thì bên đề nghị cấp giấy chứng nhận còn phải có thêm các giấy tờ theo quy định tại khoản 8 Điều 9 của Nghị định 76/2015/NĐ-CP (gồm bản chính hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng đã ký lần đầu với bên cho thuê mua; bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng cuối cùng đã có xác nhận của bên cho thuê mua);

Khi cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại cuối cùng thì ngoài các giấy tờ theo quy định của pháp luật về đất đai thì bên đề nghị cấp giấy chứng nhận còn phải có thêm các giấy tờ theo quy định tại khoản 5 Điều 33 của Thông tư 19/2016/TT-BXD (gồm bản chính hợp đồng mua bán nhà ở và bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng cuối cùng).

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.