Cấm hoạt động tín ngưỡng xâm phạm an ninh trật tự XH

Theo đó, Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo hộ cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và tài sản hợp pháp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, đồng thời sẽ bảo đảm để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.
Các hoạt động tín ngưỡng của cơ sở tín ngưỡng phải được đăng ký, trừ cơ sở tín ngưỡng là nhà thờ dòng họ. Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng phải gửi văn bản đăng ký đến UBND cấp xã - nơi có cơ sở tín ngưỡng chậm nhất là 30 ngày trước ngày bắt đầu hoạt động tín ngưỡng. Trường hợp hoạt động tín ngưỡng không có trong văn bản đã được đăng ký thì người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng thực hiện đăng ký bổ sung chậm nhất 20 ngày trước ngày diễn ra hoạt động tín ngưỡng.
Cấm phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo; ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo.
Nghiêm cấm hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo xâm phạm quốc phòng an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự an toàn xã hội, môi trường; xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau; lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi.
Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày 1-1-2018, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động trước ngày 1-1-2018 phải thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Quy định mới về nâng bậc lương

Quy định mới về nâng bậc lương

(PLO)-  Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư (văn bản hợp nhất số 2/VBHN-BNV) hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.