Chủ tịch nước công bố 13 luật, pháp lệnh...

Trong số các luật được công bố đợt này có nhiều luật quan trọng như Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)… vừa được QH thông qua tại kỳ họp hồi tháng 5 và tháng 6-2015.

Luật Ban hành VBQPPL (có hiệu lực từ ngày 1-7-2016) có nhiều điểm mới đáng chú ý như bổ sung cơ chế giúp ĐBQH thực hiện quyền sáng kiến lập pháp, với quy định cho ĐBQH có quyền đề nghị việc xây dựng VBQPPL, các cơ quan có trách nhiệm đảm bảo cho ĐBQH thực hiện quyền này.

Luật cũng quy định trường hợp cơ quan thẩm định là Bộ Tư pháp kết luận dự án, dự thảo chưa đủ điều kiện trình Chính phủ thì trả lại hồ sơ cho cơ quan chủ trì soạn thảo để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án, dự thảo. Trường hợp dự thảo VBQPPL không đảm bảo về chất lượng, chậm tiến độ, không đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của VBQPPL thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm định, cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và cơ quan ban hành VBQPPL phải chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành nhiệm vụ…

Đ.MINH

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm