Đề xuất giáo sư ngành công an được phục vụ đến 70 tuổi

Bộ Công an đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân. Trong đó, quy định cụ thể về điều kiện, thời gian kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp.

Theo dự thảo, sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ để giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công nghệ ở cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trong Công an nhân dân khi có đủ các điều kiện:

Đơn vị trực tiếp sử dụng sĩ quan thực sự có nhu cầu và còn thiếu biên chế so với ấn định; Sĩ quan có sức khỏe, phẩm chất, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và tự nguyện tiếp tục làm việc theo yêu cầu; Sĩ quan có bằng tiến sĩ chuyên ngành đào tạo phù hợp và có khả năng đáp ứng yêu cầu công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công nghệ của cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu nơi có nhu cầu tiếp nhận cán bộ.

Trường hợp kéo dài để làm công tác giảng dạy nếu không là giáo sư, phó giáo sư, giảng viên, giáo viên cơ hữu, thì phải là giáo viên thỉnh giảng và đã có quá trình trực tiếp tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học trong Công an nhân dân.

Sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ một hoặc nhiều lần, mỗi lần không quá hai năm (24 tháng) để giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công nghệ ở cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trong Công an nhân dân. Tổng thời gian kéo dài như sau: a- Không quá 10 năm đối với giáo sư; b- Không quá 7 năm đối với phó giáo sư; c- Không quá 5 năm đối với tiến sĩ, chuyên gia cao cấp.

Trong thời gian kéo dài tuổi phục vụ, người được kéo dài hạn tuổi phục vụ có quyền đề nghị nghỉ làm việc để hưởng chế độ nghỉ hưu theo quy định. Trình tự, thủ tục xét kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Dự thảo quy định, trong thời hạn kéo dài hạn tuổi phục vụ, sĩ quan Công an nhân dân thôi giữ chức vụ lãnh đạo chỉ huy. Sĩ quan được kéo dài hạn tuổi phục vụ được hưởng lương, được bảo lưu phụ cấp chức vụ (nếu có) và các chế độ khác theo quy định hiện hành của nhà nước và Bộ Công an.

Việc xét kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan Công an nhân dân có chức vụ Thứ trưởng và tương đương trở lên do Bộ trưởng Bộ Công an trình cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ quyết định.

Việc xét kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan Công an nhân dân có chức vụ từ Cục trưởng và tương đương trở xuống do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định.

Trường hợp đặc biệt (kéo dài nhưng vẫn giữ nguyên chức vụ, kéo dài hơn thời gian quy định) do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ.

Cần cơ chế để hồi sinh các dự án BT ở TP.HCM

Cần cơ chế để hồi sinh các dự án BT ở TP.HCM

(PLO)- Theo dự thảo nghị quyết thay thế Nghị quyết 54, TP.HCM muốn triển khai lại dự án theo hợp đồng BT với điểm “mở” là thanh toán bằng ngân sách giúp TP sớm thu hút nhà đầu tư vào các dự án.