UBND TP đã giao Sở TN&MT đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chỉnh lý biến động bản đồ địa chính, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai TP.

Bên cạnh đó, TP cũng triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý, tỉ lệ 1/2.000, 1/5.000 trên địa bàn TP. Đồng thời, TP cũng thực hiện kết nối các dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị do các đơn vị quản lý lên hệ thống hạ tầng đô thị GIS của TP để phục vụ cho trung tâm điều hành đô thị thông minh của TP.

Sở Thông tin và Truyền thông được giao sớm kết nối, tích hợp hệ thống camera hiện có của 24 quận/huyện và tích hợp hệ thống camera trong lĩnh vực y tế, giáo dục về trung tâm điều hành đô thị thông minh của TP. Triển khai cổng thông tin tiếp nhận và xử lý thông tin của người dân, doanh nghiệp và tổ chức (Hệ thống 1022). Cạnh đó, các quận/huyện có trách nhiệm thực hiện tích hợp các hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin của người dân, doanh nghiệp và tổ chức hiện có tại đơn vị về hệ thống chung của TP; xây dựng kế hoạch triển khai thử nghiệm mạng viễn thông di động thế hệ 5 (5G) tại TP.

Trong khi đó, Viện Nghiên cứu phát triển được giao đưa vào vận hành trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế-xã hội (giai đoạn 1) trong tháng 6-2019. Trước mắt tập trung vào mô phỏng và dự báo trong lĩnh vực giao thông.

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn được giao xây dựng phương án triển khai đề án thành lập Công ty Cổ phần Vận hành trung tâm an toàn thông tin TP.