UBND TP yêu cầu việc xây dựng đề án này hoàn thành trong tháng 3-2020.

Theo đó, đề án đô thị thông minh cần được lấy ý kiến rộng rãi trong hệ thống chính trị, các chuyên gia, người dân và doanh nghiệp để phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Qua đó, tích hợp các giải pháp công nghệ phù hợp, xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, kết nối với hệ thống chung của TP.

Đồng thời, xác định các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cấp quận/huyện để xây dựng giải pháp, cung cấp nhiều tiện ích, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp.