Dời địa điểm xây dựng Bảo tàng TP

Sau khi được Thành ủy chấp thuận chủ trương, UBND TP sẽ xem xét điều chỉnh quy hoạch 1/2000 của Khu cổ đại (Khu 1) trong Khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc để triển khai xây dựng Bảo tàng TP.

Bên cạnh đó, UBND TP cũng cho phép thành lập ban chỉ đạo triển khai “Đề án xây dựng Bảo tàng TP.HCM” để trực tiếp chỉ đạo quá trình nghiên cứu lập đề án, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án xây dựng Bảo tàng TP.