Đồng Nai: Hạn chót chi tiền Vedan bồi thường trước 10-10

Theo đó, các hộ tại hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch sẽ được nhận tiền chi trả đợt hai trước ngày 10-10.

Tổng số tiền trên 80,2 tỉ đồng sẽ được trích 10 tỉ đồng làm quỹ dự phòng, số còn lại sẽ chi cho 5.610 hộ, trong đó huyện Nhơn Trạch 3.435 hộ và huyện Long Thành 2.175 hộ. Những hộ không được hỗ trợ đợt này là các hộ dân ngoài tỉnh có nuôi, đánh bắt thủy sản tại Đồng Nai; hộ dân lấn chiếm đất lâm trường...

HOÀNG THÚC