Giải thể Chi cục Thi hành án dân sự quận 2, 9, Thủ Đức

Ngày 28-12, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long ký quyết định về việc sắp xếp Chi cục THADS cấp quận thuộc Cục THADS TP.HCM và thành lập Chi cục THADS TP Thủ Đức, TP.HCM.

Theo đó kể từ ngày 1-1-2021 giải thể Chi cục THADS quận 2, 9 và Thủ Đức TP.HCM để thành lập Chi cục THADS TP Thủ Đức, TP.HCM trên cơ sở sáp nhập ba chi cục này.

Chi cục THADS TP Thủ Đức, TP.HCM có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo địa giới hành chính mới kể từ ngày 1-1-2021 và kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục THADS quận 2, 9 và Thủ Đức theo quy định của pháp luật.

Chi cục THADS TP Thủ Đức tiếp nhận và giải quyết các công việc phát sinh trên địa giới hành chính mới từ ngày 1-1-2021. Tiếp nhận và tiếp tục giải quyết các công việc do các Chi cục nói trên đang thực hiện trước ngày 1-1-2021 theo quy định của Luật THADS và các văn bản pháp luật có liên quan.

Tiếp nhận và chỉ đạo hoạt động đối với công chức, người lao động các Chi cục nêu trên đến khi hoàn thành việc sắp xếp nhân sự theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng yêu cầu Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn hoạt động, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng các chức danh đối với công chức và người lao động của Chi cục THADS TP Thủ Đức theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm