Đồng thời phát huy vai trò của xã hội, của các cơ quan nhà nước, qua đó tạo ra phong trào sâu rộng đấu tranh phòng chống tham nhũng, từng bước hình thành văn hóa chống tham nhũng.

Đề án có mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2011 thực hiện xong việc đưa nội dung về phòng chống tham nhũng vào chương trình giáo dục - đào tạo, bồi dưỡng trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông; trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; trường thuộc lực lượng vũ trang.

Đối với các đối tượng là cán bộ, công chức thì nội dung phòng chống tham nhũng chỉ đưa vào các lớp thuộc chương trình bồi dưỡng chính trị, quản lý nhà nước.

Theo V.THÀNH (TTO)