Theo đó, Thường trực UBND TP.HCM đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận huyện khẩn trương kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học.
Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh tại các nhà trường và công tác phối hợp giữa Ban giám hiệu nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong quá trình hoạt động để kịp thời phát hiện, xử lý những sai phạm nếu có trong việc lạm thu và sử dụng sai mục đích các khoản phí nằm ngoài quy định của Nhà nước.
Thường trực UBND TP cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, tổng hợp báo cáo của UBND các quận huyện về công tác thu đầu năm học mới.