Trong đó ông Đặng Thành Tâm làm chủ tịch HĐQT và chín người khác là thành viên, không có phó chủ tịch HĐQT. Quyết định nêu HĐQT này có trách nhiệm và hoạt động theo quy định tại Điều lệ trường đại học kèm theo Quyết định 70/2014 của Chính phủ.

Năm 2012, Bộ GD&ĐT đã ra quyết định ngừng tuyển sinh đối với Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM với lý do “mất đoàn kết nghiêm trọng trong bộ máy lãnh đạo dẫn đến mất khả năng điều hành hoạt động của nhà trường, mâu thuẫn nội bộ kéo dài ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường và môi trường giáo dục”. Bộ GD&ĐT ra thời hạn đến 31-8-2016, nếu nhà trường chưa khắc phục các nguyên nhân dẫn đến đình chỉ tuyển sinh như điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, tài chính…, Bộ sẽ xem xét đình chỉ hoạt động đào tạo của trường. Sau bốn năm bị ngừng tuyển sinh, đến nay Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM không còn sinh viên chính quy.