Hướng dẫn mới về tuổi nghỉ hưu của công chức, viên chức

Từ ngày 1-1-2021, theo BLLĐ 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường với lao động nam là đủ 60 tuổi ba tháng và đủ 55 tuổi bốn tháng với lao động nữ. Sau đó, mỗi năm tăng thêm ba tháng với lao động nam và bốn tháng với lao động nữ.

Theo quy định hiện hành, công chức, viên chức được thông báo nghỉ hưu trước sáu tháng và nhận quyết định nghỉ hưu trước ba tháng tính đến thời điểm công chức, viên chức nghỉ hưu.

Tại Công văn số 5081, Bộ Nội vụ đã đưa ra các quy định hướng dẫn nhằm đảm bảo thực hiện thống nhất các quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu (thời điểm thông báo nghỉ hưu; ra quyết định nghỉ hưu của công chức, viên chức). Cụ thể như sau:

- Trường hợp công chức, viên chức có thời điểm nghỉ hưu sau ngày 1-1-2021: Xem xét ra thông báo nghỉ hưu và quyết định nghỉ hưu được tính trên cơ sở tuổi nghỉ hưu của công chức, viên chức theo quy định của BLLĐ năm 2019.

Nếu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức đã ra thông báo nghỉ hưu thì không phải ra thông báo lại. Riêng quyết định nghỉ hưu thì thực hiện theo BLLĐ 2019.

- Trường hợp công chức, viên chức có thời điểm nghỉ hưu trước ngày 1-1-2021 và thuộc trường hợp được áp dụng lùi thời điểm nghỉ hưu: Không áp dụng tăng tuổi nghỉ hưu theo quy định của BLLĐ năm 2019. Thời điểm ra thông báo nghỉ hưu và quyết định nghỉ hưu được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm