Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức quyền trong ngành tòa án

Ban Cán sự Đảng TAND Tối cao vừa ban hành kế hoạch số 14 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2022 của TAND Tối cao.

Mục đích của việc này nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác PCTN, Luật PCTN năm 2018, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng TAND Tối cao và các cấp ủy chi bộ, đơn vị thuộc TAND Tối cao trong công tác PCTN.

Cạnh đó là nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về PCTN, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức TAND Tối cao kỷ cương, liêm chính.

Một phiên xử phúc thẩm ở TAND Cấp cao tại TP.HCM. Ảnh minh họa: MC

Để thực hiện kế hoạch nêu trên, Ban Cán sự Đảng TAND Tối cao đã đề ra tám nhiệm vụ, giải pháp:

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong công tác PCTN.

2. Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật trong các lĩnh vực quản lý của TAND Tối cao, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN.

3. Thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị.

4. Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý tham nhũng.

6. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

7. Tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

8. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và đối thoại về PCTN theo chỉ đạo của Chính phủ và các ban Đảng Trung ương.

Kinh phí thực hiện kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động của TAND Tối cao theo quy định của pháp luật.

Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn 

- Chủ động xây dựng kế hoạch để thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và chế độ báo cáo về công tác kê khai, công khai theo quy định.

+ Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc TAND Tối cao.

+ Thời hạn thực hiện: Việc kê khai hàng năm, kê khai bổ sung năm 2022 thực hiện vào cuối năm 2022, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

-  Tổ chức xây dựng kế hoạch, tiến hành xác minh tài sản, thu nhập hằng năm của người có chức vụ, quyền hạn trong TAND. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kê khai tài sản và thu nhập đối với các đối tượng phải kê khai, tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai theo quy định.

+ Đơn vị thực hiện: Ban Thanh tra chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc TAND Tối cao.

+ Thời hạn thực hiện: Theo kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 được Chánh án TAND Tối cao phê duyệt.

(Trích Mục II.4 Kế hoạch số 14 ngày 28-2-2022 của Ban Cán sự Đảng TAND Tối cao)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm