(PL)- Ngày 13-9, Bộ Tài chính công bố dự thảo thông tư về quy chế hoạt động đối với người đại diện phần vốn Nhà nước trong doanh nghiệp (DN).

Theo dự thảo, người đại diện không được là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý DN; không có quan hệ góp vốn tại DN hoặc cho vay vốn, ký kết hợp đồng mua bán với DN mà mình được làm đại diện; không tham gia góp vốn thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành DN khác hoạt động trong cùng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh với DN mà mình được làm đại diện...

Trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định các vấn đề về tổ chức lại DN, chế độ thù lao, tiền lương, tiền thưởng, chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, chủ trương góp vốn, tăng giảm vốn, mua bán tài sản… thì người đại diện phải xin ý kiến và được chủ sở hữu phần vốn Nhà nước chấp thuận bằng văn bản. Người đại diện cũng phải báo cáo hằng quý, hằng năm, báo cáo đột xuất cho chủ sở hữu nắm tình hình DN.

Q.NHƯ