Đó là nội dung chính mà Bộ Xây dựng góp ý kiến cho đề án phát triển Khu kinh tế Dung Quất thành TP công nghiệp ngày 30-11.

Theo Bộ Xây dựng, hệ thống công trình dịch vụ đô thị trong khu kinh tế này chưa được đầu tư đúng mức, chậm phát triển, không đáp ứng được nhu cầu của người lao động và dân cư sinh sống trong khu kinh tế. Mặt khác, công tác chuẩn bị xây dựng hạ tầng cho các khu tái định cư còn chậm tiến độ và chất lượng không cao.

H.VÂN