(PL)- Những DN có vốn đầu tư nước ngoài không làm thủ tục đăng ký lại thì sẽ không được tổ chức lại DN, không được thành lập dự án đầu tư mới, không được tham gia góp vốn, mua cổ phần trong các DN khác.

Đây là nội dung quan trọng trong dự thảo nghị định liên quan đến việc đăng ký lại DN, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố.

Đây là phần bổ sung mới so với Nghị định 101 năm 2006 về đăng ký lại DN. Ngoài ra, dự thảo này vẫn giữ quy định DN không đăng ký lại thì chỉ được hoạt động trong phạm vi ngành nghề, mục tiêu, thời hạn hoạt động quy định tại giấy phép đầu tư đã cấp.

Tuy nhiên, dự thảo cho phép DN không đăng ký lại xin điều chỉnh giấy phép đầu tư trong trường hợp cần thiết trừ việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và thời hạn hoạt động.

Theo quy định của Luật DN, thời hạn đăng ký lại DN là đến trước ngày 1-7-2011. Tính đến nay đã hết hạn nhưng dự thảo này chưa làm rõ việc có tiếp tục nhận đăng ký lại hay không.

Q.NHƯ