(PL)- Ngày 5-6 tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tổ chức hội thảo khởi động 2 dự án hỗ trợ tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam.

Hai dự án được thực hiện gồm dự án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước ký với Bộ tài chính ngày 28-2 và dự án Hỗ trợ tái cơ cấu ngân hàng Việt Nam ký vời Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 28-3. JICA sẽ cử các chuyên gia Nhật Bản trong các lĩnh vực như tài chính, kiểm toán và pháp lý sang làm việc ngắn hoặc dài hạn tại Việt Nam.

Với mục đích thúc đẩy tái cấu trúc DNNN thông qua quản lý hiệu quả, dự án Tái cơ cấu DNNN sẽ tập trung xây dựng cơ chế xử lý nợ cho các DNNN. Trong khi đó, dự án Hỗ trợ tái cơ cấu ngân hàng lại tập trung vào xử lý nợ xấu, nhằm tăng cường chức năng và sự ổn định của hệ thống tài chính thông qua việc củng cố sự lành mạnh cho khu vực ngân hàng của Việt Nam.

NGỌC BẢO