Lần đầu tiên Quốc hội sẽ góp ý văn kiện Đại hội Đảng

Dự kiến chương trình làm việc của Quốc hội trong tuần (từ 25 đến 29-10) cho biết như trên.

Trong tuần, Quốc hội sẽ nghe và cho ý kiến các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; dự thảo nghị quyết về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp; dự án Luật Phòng, chống mua bán người. Ngoài ra, Quốc hội cũng sẽ nghe Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền đọc tờ trình về dự án Luật Khiếu nại và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật.

THÀNH VĂN