Năm công ty tài chính được cho vay hỗ trợ 4% lãi suất

Theo đó sẽ có thêm Công ty tài chính Cao su, Công ty tài chính Than và khoáng sản Việt Nam, Công ty tài chính cổ phần Dầu khí, Công ty tài chính Công nghiệp tàu thủy, Công ty tài chính Handico tham gia cho vay hỗ trợ lãi suất 4%.

Như vậy, thị trường còn lại 10 công ty tài chính không được tham gia hỗ trợ lãi suất. Lý do là các công ty này hoạt động trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng và lĩnh vực thẻ.

BÙI NHƠN