Nghị quyết Đại hội XIII: Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sáng 1-2, tại phiên bế mạc, đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền

Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, nghị quyết xác định tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh.

Nghị quyết Đại hội XIII: Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng ảnh 1
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản
Việt Nam. Ảnh: TTXVN

“Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng” - nghị quyết nêu rõ.

Nghị quyết xác định xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN.

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh đến việc giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đáng chú ý, nghị quyết đặt ra nhiệm vụ “tập trung kiểm soát đại dịch COVID-19, tiêm chủng đại trà vaccine COVID-19 cho cộng đồng”…

Tăng cường giám sát, kiểm soát quyền lực

Về các đột phá chiến lược, nghị quyết nhấn mạnh việc hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả.

Huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính, hợp tác công tư; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật…

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2021-2025.

Đồng thời, thông qua báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương (BCHTƯ) khóa XII; đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành.

Đại hội thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCHTƯ Đảng khóa XII trình Đại hội XIII. Giao BCHTƯ Đảng khóa XIII tiếp thu ý kiến của đại hội, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

“Đại hội đồng ý đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư BCHTƯ Đảng khóa XII, tái cử BCHTƯ Đảng, Bộ Chính trị khóa XIII để bầu giữ chức Tổng bí thư BCHTƯ Đảng khóa XIII” - nghị quyết nêu.

Đại hội cũng thông qua kết quả bầu BCHTƯ Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 đồng chí ủy viên Trung ương chính thức, 20 đồng chí ủy viên Trung ương dự khuyết…•

 

GDP 2021-2025 đạt 6,5%-7%

Trước khi thông qua toàn văn nghị quyết Đại hội XIII, đại biểu đã biểu quyết riêng về bốn nội dung.

• Chủ đề đại hội: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN.

• Quan điểm chỉ đạo: Đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc trên nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế; bình đẳng, hợp tác cùng có lợi. Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước. Gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, đảm bảo quốc phòng an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

• Mục tiêu phát triển đất nước: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN.

• Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025 nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Đến năm 2030 nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2025 6,5%-7%/năm. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700-5.000 USD…
Tổng bí thư nói về việc kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long

Tổng bí thư nói về việc kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long

(PLO)- “Không phải thích thú gì khi đi kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, thậm chí rất đau xót. Điều này nhiều lần tôi nói rồi, nhưng buộc phải làm. Cắt bỏ một vài cành cây sâu mọt để cứu cả cái cây chứ để lan ra sẽ rất nguy hiểm”- Tổng Bí thư nói.