Nhiều nhóm giải pháp để hạn chế xe cá nhân

Tổ chức kiểm soát phương tiện cá nhân

Theo đó, việc phát triển vận tải hành khách công cộng phải kết hợp với hạn chế phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông. Đồng thời, tập trung ưu tiên phát triển các phương thức vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn (đường sắt đô thị, xe buýt nhanh...).

Trong đó, ngân sách nhà nước giữ vai trò chủ đạo, bao gồm đầu tư hạ tầng và vận hành khai thác, đảm bảo hệ thống vận tải hành khách công cộng phát triển bền vững.

han-che-xe-ca-nhan
UBND TP.HCM thông qua phương án tăng cường vận tải hành khách công cộng. Ảnh: ĐT.

Song song, phải tiến hành tổ chức kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân thông qua việc kết hợp hài hòa, khoa học các giải pháp hành chính và giải pháp kinh tế; quá trình triển khai thực hiện có lộ trình cụ thể, có sự đồng thuận của người dân.

Mục tiêu chung phát triển bền vững vận tải hành khách công cộng nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại và nâng cao chất lượng môi trường sống của nhân dân. Từ đó, từng bước góp phần giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường và chi phí xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Trong đó, chỉ tiêu cụ thể là vận tải hành khách công cộng TP đảm nhận 15% nhu cầu giao thông đô thị vào năm 2025 và đảm bảo 25% nhu cầu giao thông đô thị vào năm 2030.

Thực hiện nhiều nhóm giải pháp

Theo UBND TP các giải pháp thực hiện như sau: Nhóm giải pháp tăng cường vận tải hành khách công cộng, bao gồm 17 giải pháp phát triển hệ thống, tăng cường tiếp cận, nâng cao tính cạnh tranh của vận tải hành khách công cộng; nâng cao chất lượng đoàn phương tiện và công tác quản lý điều hành, khai thác hệ thống vận tải hành khách công cộng.

Nhóm giải pháp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông bao gồm ba giải pháp kinh tế, hành chính về thu phí ô tô lưu thông vào khu vực trung tâm TP, phân vùng kiểm soát khí thải kết hợp với thu phí ô nhiễm môi trường và kiểm soát hoạt động của xe mô tô và xe gắn máy 2-3 bánh.

Nhóm giải pháp hỗ trợ bao gồm bảy giải pháp về quản lý quy hoạch đô thị, phát triển nguồn vốn hỗ trợ giao thông công cộng, ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý nhu cầu giao thông và trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền.

Kinh phí thực hiện đề án từ ngân sách Nhà nước (bao gồm chi thường xuyên và chỉ đầu tư phát triển được cân đối hàng năm cho các sở, ngành, địa phương); kinh phí tự cân đối và huy động hợp pháp khác của các đơn vị thuộc đối tượng tham gia đề án; kinh phí tài trợ từ các nước và tổ chức quốc tế.

Khuyến khích nguồn kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án liên quan đã được phê duyệt và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ.

Sở GTVT là cơ quan thường trực, khẩn trương tham mưu UBND TP ban hành kế hoạch phân công trách nhiệm cho các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện đề án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ mục tiêu, giải pháp của Đề án để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, gắn với việc thực hiện chương trình công tác hàng năm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Đồng thời, thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện của các cấp, các ngành, định kỳ tháng 1 hằng năm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được phân công, gửi Sở GTVT tổng hợp, báo cáo UBND TP.