Đồng Nai

Nợ gần 400 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Nguyên nhân nợ là do tình hình sản xuất kinh doanh của các daonh nghiệp gặp khó khăn, những tháng đầu năm sản phẩm tiêu thụ chậm dẫn đến chậm nộp BHXH; ngân sách nhà nước chậm chuyển kinh phí cho đối tượng tham gia BHYT thuộc diện chính sách và bảo hiểm thất nghiệp. Riêng số nợ chậm chuyển từ nguồn ngân sách nhà nước là 221 tỷ đồng, chiếm 56% tổng số tiền nợ.

TIẾN DŨNG