Ông Võ Văn Thưởng: Hoạt động của UBKT các cấp củng cố niềm tin trong dân

“Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố niềm tin nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta”- ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 ngày 11-1 như trên.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc.

Khẳng định bản lĩnh, tính chiến đấu cao

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương nhấn mạnh: Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá tình hình và kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Để Hội nghị thành công, đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, trao đổi, thảo luận, đánh giá sâu sắc, đúng mức những ưu điểm, kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021

Ông Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương trình bày Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến mới, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả ở các cấp

Trên cơ sở các văn bản, UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng bảo đảm khoa học, đồng bộ, thống nhất và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Trong năm 2021, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 51.620 tổ chức đảng và 272.512 đảng viên (có 55.666 cấp ủy viên), kết luận 371 tổ chức đảng và 1.055 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng và 308 đảng viên.

UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã khẳng định được bản lĩnh vững vàng, tính chiến đấu cao, có nhiều đổi mới, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra với chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên. Trong đó, có nhiều vụ việc khó, phức tạp, nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm đã được kịp thời kiểm tra, kết luận rõ và xử lý kỷ luật nghiêm minh, có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh lớn.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra được quan tâm. Cấp ủy và UBKT các cấp đã bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho 66.764 cán bộ và cử cán bộ kiểm tra đi học các lớp cao cấp chính trị, đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ… Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, việc công khai thông tin kết quả hoạt động của UBKT nhận được sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác nghiên cứu khoa học và đối ngoại có nhiều đổi mới…

Cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe 8 tham luận của cấp ủy và UBKT cấp ủy trực thuộc Trung ương. Các ý kiến đã nêu những kết quả đạt được trong năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, rút bài học kinh nghiệm và kiến nghị một số vấn đề về ban hành các quy định, hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ, quy chế, cơ chế phối hợp…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong năm 2021 có nhiều chuyển biến mới, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố niềm tin nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Ông Võ Văn Thưởng cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót của công tác kiểm tra trong thời gian qua; đồng thời đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng.

Theo đó, cần tập trung nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát khả thi, phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương, đơn vị.

Các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, kết luận rõ ràng, chính xác, khách quan và khắc phục triệt để, nhất là thu hồi tài sản do vi phạm mà có. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa UBKT và các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra, coi trọng kiểm soát quyền lực trong công tác kiểm tra. UBKT Trung ương sớm tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành Quy định về kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán…

Ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm UBKT Trung ương trân trọng cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo và các ý kiến góp ý tại Hội nghị. Ông đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao, tiếp tục góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

 

Ủy ban Kiểm tra đã đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng và 20 đảng viên

UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.005 tổ chức đảng và 8.982 đảng viên, có 4.307 cấp ủy viên các cấp (tăng 18,1% tổ chức đảng và 15,7% đảng viên so với năm 2020).

Qua kiểm tra, kết luận có 1.575 tổ chức đảng và 6.695 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 194 tổ chức đảng và 3.465 đảng viên; quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 63 đảng viên (Khiển trách 15, cảnh cáo 20, cách chức 10, khai trừ 18) và 13 tổ chức đảng (Khiển trách 1, cảnh cáo 12); đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng và 20 đảng viên, yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới thi hành kỷ luật nhiều tổ chức đảng và nhiều đảng viên.

UBKT các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 28.925 tổ chức đảng (tăng 11,8% tổ chức so với năm 2020); kiểm tra tài chính đảng đối với 3.004tổ chức đảng về thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh (tăng 23,7% so với năm 2020) và kiểm tra 31.427 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí (tăng 10,7% so với năm 2020).

Trong năm 2021, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 223 tổ chức đảng và 16.794 đảng viên bằng các hình thức (có 2.896 đảng viên là cấp ủy viên các cấp). UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 3.463 đảng viên bằng các hình thức (có 1.306 đảng viên là cấp ủy viên các cấp).

Bên cạnh làm tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên, cấp ủy các cấp đã giám sát chuyên đề 38.671 tổ chức đảng và 124.960 đảng viên (tăng 18,4% tổ chức đảng và 21,5% đảng viên so với năm 2020), có 36.290 cấp ủy viên; qua giám sát phát hiện 190 tổ chức đảng và 300 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 21 tổ chức và 38 đảng viên. UBKT các cấp giám sát chuyên đề 26.040 tổ chức đảng và 36.924 đảng viên (tăng 13% tổ chức và 23,6% đảng viên so với năm 2020), trong đó có 22.220 cấp ủy viên; qua giám sát phát hiện 160 tổ chức và 294 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 57 tổ chức đảng và 123 đảng viên. UBKT các cấp đã giải quyết tố cáo 51 tổ chức đảng và 1.152 đảng viên. Cấp ủy và UBKT các cấp giải quyết khiếu nại của 152 đảng viên, đã giải quyết xong 130 trường hợp.

Theo UBKT TW

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm