Phải nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi dân khi trễ hẹn

0:00 / 0:00
0:00

Ngày 2-9, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký ban hành Chỉ thị 23/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Chỉ thị nêu rõ: Công tác CCHC thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương.

Phải nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi dân khi trễ hẹn ảnh 1

Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả khu vực 3, TP Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Lấy sự hài hòng của dân làm thước đo cải cách

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cũng cho thấy công tác CCHC ở một số ngành, lĩnh vực, địa phương còn chậm, kết quả chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Ngày 15-7 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 tại Nghị quyết 76/NQ-CP. Để đẩy mạnh việc thực hiện chương trình tổng thể một cách đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng chỉ thị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh CCHC, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển. Đồng thời lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Chỉ thị vừa được ban hành yêu cầu CCHC phải xuất phát từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của đất nước. “Những vấn đề thực tiễn chứng minh đã chín, đã rõ, được đa số đồng thuận, thực hiện có hiệu quả thì tiếp tục triển khai. Những vấn đề mới, chưa có quy định hoặc quy định đã vượt qua thực tiễn thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội” - chỉ thị nêu rõ.

Đáng chú ý, chỉ thị yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chương trình tổng thể và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ CCHC được giao…

Tập trung cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục rườm rà

Chỉ thị cũng yêu cầu tập trung triển khai có hiệu quả và hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng đã được Chính phủ, Thủ tướng đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt trong thời gian qua. Theo đó, cần đẩy mạnh và hoàn thiện thể chế, cơ chế phân cấp, phân quyền nhằm phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền và trách nhiệm giữa Chính phủ với các bộ, ngành; giữa Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, ngành với chính quyền địa phương. Điều này nhằm bảo đảm quản lý nhà nước thống nhất, phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, nhất là người đứng đầu.

Chỉ thị yêu cầu triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính một cách quyết liệt, thực chất, hiệu quả hơn. Trong đó, tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh và các quy định thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, không cần thiết… Đặc biệt, đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cho cấp đó giải quyết, đảm bảo nguyên tắc quản lý ngành, lãnh thổ, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực, phiền hà cho nhân dân.

Cạnh đó, tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương; giảm tỉ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ, nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn. Thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của công chức tại bộ phận một cửa các cấp…

Minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt công chức, viên chức

Chỉ thị yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo các quy định của Chính phủ, Thủ tướng…

“Tăng cường thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm” - chỉ thị nêu rõ và yêu cầu kịp thời sơ kết, tổng kết và mở rộng dần những mô hình phù hợp, hiệu quả.

Ngoài ra, chỉ thị cũng lưu ý việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn về xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo quy định của Chính phủ. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt công chức, viên chức.

“Tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức” - chỉ thị yêu cầu.