Nhưng xem ra phạt thì phạt nhưng nạn mại dâm cho đến nay nước ta và các nước trên thế giới vẫn chưa xóa bỏ được.

Phạt mại dâm

Dụ số 64 ngày 17-10-1955 của chế độ cũ về bài trừ nạn mại dâm quy định đóng cửa tất cả các nhà chứa và thu hồi giấy phép hành nghề của gái điếm. Nghề làm điếm bị cấm hẳn. Dụ số 57 ngày 23-10-1956 bổ sung Dụ 64, cho phép giao gái điếm sơ phạm vào một trung tâm hướng nghiệp để cải huấn và học nghề.

Yếu tố cấu thành tội:

- Người phụ nữ nào bị ba nhân viên khác nhau bắt gặp nhiều lần đi với những người đàn ông khác nhau vào phòng ngủ là đã có thể bị xử tội làm điếm.

- Giúp đỡ, bảo trợ nghề mại dâm: chỉ cần cố ý làm một lần là đã đủ phạm tội chứ không cần nhiều lần. Riêng sự rước khách thì phải có tiền mới thành tội.

- Chia tiền với gái điếm, chủ chứa: nhà làm luật đặt ra quy định này nhằm trừng trị bọn ma cô. Việc chia tiền bất luận dưới hình thức nào và chỉ cần một lần cũng bị tội. Thẩm phán được toàn quyền xét đoán.

- Sống chung với gái buôn hương: nhân tình của gái điếm cũng bị trừng trị, vì theo các nhà làm luật thì những người này thường là người vô nghề nghiệp và chỉ biết sống nhờ vả vào sự hành nghề mại dâm.

Mức phạt:

- Người nào làm gái điếm sẽ bị phạt tù từ một tháng đến một năm và phạt tiền từ 200 – 5.000 đồng.

- Mối lái là những người dẫn khách, chung sống, che chở, phụ trợ, chia lợi với gái điếm; cố ý sống chung với gái điếm mà không có nghề nghiệp gì khác; dụ dỗ, xúi giục hay cấp dưỡng một người để người đó làm điếm; làm trung gian, đem điếm giới thiệu cho khách (gọi chung là giúp đỡ phương tiện): sẽ bị phạt tù từ sáu tháng đến hai năm và phạt tiền từ 2.000 – 20.000 đồng. Năm 1933, một đạo luật của Pháp ban hành tại Đông Dương còn quy định nếu mối lái mại dâm tái phạm thì ngoài hình phạt tù và tiền còn bị tuyên biệt xứ từ 5 – 10 năm.

- Trường hợp dùng quyền hành bắt trẻ em làm điếm (có khí giới công khai hay giấu giếm; nếu người làm mối lái là cha mẹ, vợ chồng hay thủ hộ (người giám hộ) của đứa trẻ, hoặc là lính tráng hay người có phận sự bài trừ nạn mại dâm; chủ chứa: thuộc trường hợp gia trọng (tăng nặng). Hình phạt từ hai năm đến năm năm tù và từ 5.000 – 50.000 đồng. Hai hình phạt này sẽ được kêu chung, tức vừa phạt tù vừa phạt tiền. Nếu trong vòng mười năm mà chủ chứa lại tái phạm thì hình phạt sẽ bị tăng gấp đôi.

- Quyến rũ người khác làm điếm: phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm tù và phạt tiền từ 100 – 1.000 đồng.

- Dung túng cho những kẻ làm nghề mại dâm, để họ thường xuyên làm điều dâm đãng trong nhà hoặc nơi không phải công cộng mà mình có quyền sử dụng với bất cứ tư cách nào cũng phạm tội. Mức phạt tù từ sáu tháng đến năm năm và phạt tiền từ 100 – 1.000 đồng.

Theo Hình luật canh cải được sửa đổi do Sắc lệnh ngày 27-1-1943, người nào có một trong những hành vi sau nhằm mục đích cung phụng nhục dục của người khác là phạm tội dụ dỗ vào đường dâm đãng; mức phạt tù từ sáu tháng đến ba năm và phạt tiền từ 80 – 24.000 đồng:

- Thường hay khiêu gợi, dung túng sự trụy lạc hoặc làm hư hỏng thanh niên nam nữ dưới 21 tuổi (là tuổi thành niên theo pháp luật ở nước ta ngày xưa).

- Tuyển mộ, tập tành, dụ dỗ một phụ nữ để họ sa chân vào đường dâm đãng (dù có sự ưng thuận của họ).

- Dùng thủ đoạn gian lận, bạo hành, hăm dọa, lạm quyền hay phương tiện ép buộc khác, lôi cuốn, dụ dỗ một phụ nữ (dù đã trưởng thành) vào đường dâm đãng. Hoặc dùng các phương tiện đó để giữ lại trong nhà thổ một người (dù đã trưởng thành) với lý do là người ấy thiếu nợ và cưỡng bức họ làm điếm.

- Nếu thủ phạm là cha mẹ, thủ hộ... thì hình phạt tù sẽ từ ba năm đến năm năm.

Như vậy, một yếu tố quan trọng của tội này là mục đích của can phạm nhằm làm thỏa mãn nhục dục của người khác thì mới phạm tội. Nếu chỉ nhằm để thỏa mãn dục vọng của chính mình thì chỉ khi can phạm phải có hành vi dâm ô với một vị thành niên cùng giới (dưới 21 tuổi) mới phạm tội.

Năm 1966, chế độ cũ ban hành Sắc luật 15/66. Theo đó, một số hành vi tương tự tội dụ dỗ vào đường dâm đãng trong Hình luật canh cải như rủ rê, thâu nạp, cầm trong nhà những thiếu nữ chưa thành niên với mục đích bắt họ làm điếm là phạm tội xúi giục trụy lạc.

Chẳng hạn tú bà cột khách cho vị thành niên phái nữ để trục lợi, chủ tiệm ăm cho gái thuê phòng để rước khách mua dâm, dụ nhiều trẻ gái vào phòng rồi có những hành vi tục tĩu với một đứa trước mặt các đứa khác. Để xử tội can phạm phải hội đủ bốn yếu tố sau: can phạm đã xúi giục, giúp đỡ, làm cho dễ dàng việc trụy lạc; phải có thói quen làm như vậy (ít nhất là hai lần); nạn nhân là vị thành niên dưới 21 tuổi, có ý định phạm tội.

Đồng tính luyến ái là phạm tội hình sự

Hình luật năm 1972 của chế độ cũ có một khinh tội là “hành vi trái liêm sỉ hoặc trái thiên nhiên với người đồng tính”. Người phạm tội này sẽ bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm và phạt tiền từ 601 – 15.000 đồng.

Đây là một tội mới trong pháp luật cũ tại miền Nam nước ta. Tội này hoàn toàn không có trong các bộ hình luật cũ của nước ta và trong Hình luật Pháp. Tội này gồm ba yếu tố:

- Can phạm đã làm một hành vi trái liêm sỉ hoặc trái với thiên nhiên. Luật pháp không định nghĩa cụ thể các sự kiện thuộc dạng này. Hành vi đó có thể là sự phô bày các bộ phận sinh dục, sự gần gũi xác thịt... trái với thiên nhiên. Trường hợp can phạm làm một động tác giao hoan không theo thông lệ cũng có thể bị coi là trái với thiên nhiên.

- Người thụ nhận, tiếp nhận hay khiếu động hành vi trái liêm sỉ hoặc trái thiên nhiên của can phạm phải cùng phái với can phạm. Trong tội này, tính cách công khai không phải là một yếu tố của tội phạm.

- Can phạm phải biết rõ rằng khi làm một hành vi trái liêm sỉ hoặc trái thiên nhiên đối với người đồng tính là đã phạm pháp.

Mối lái mại dâm

Ngoài ra, người mối lái mại dâm sẽ bị phạt từ 2 – 5 năm tù và phạt tiền từ 10.000 – 500.000 đồng. Ngoài ra, người phạm tội còn bị cấm lưu trú và cấm một phần hay tất cả các quyền công dân từ 5 – 10 năm. Người toan phạm tội này cũng bị trừng trị như đã phạm tội. Các hành vi sau được coi là phạm tội mối lái mại dâm:

- Tri tình giúp đỡ hay che chở, bằng mọi cách, việc mại dâm của kẻ khác hay việc chiêu dụ khách để mại dâm.

- Chia phần lợi tức việc mãi dâm của kẻ khác dưới bất cứ hình thức nào. Chẳng hạn nhận chia phần tiền mại dâm, bó buộc gái mại dâm đóng tiền tháng, cho thuê phòng hay nhà với giá tương đối mắc mỏ... có thể được coi là những hình thức chia phần lợi tức về việc mại dâm của kẻ khác.

- Tri tình chung sống với người thường xuyên mại dâm hoặc thường xuyên liên lạc với một hay nhiều người mại dâm mà không chứng minh được lợi tức tương đương với mức sống của mình. Một người phu xích lô đạp chỉ chuyên việc đưa đón các chiêu đãi viên mà trong nhà có đủ các tiện nghi (tủ lạnh, tivi, radio, bếp gas...) và vợ con sống một cách xa hoa: có thể được coi là mối lái mại dâm.

- Thu dụng, dụ dỗ hay bao dưỡng người làm việc mại dâm hay dâm đãng, mặc dầu người này ưng thuận và đã trưởng thành.

- Làm trung gian giữa những người làm việc mại dâm hay dâm đãng với bất cứ danh nghĩa nào.

- Ngăn trở cơ quan hữu trách trong việc phòng ngừa, kiểm soát, hỗ trợ hay cải huấn những người mại dâm hay sắp lâm vào tình trạng mại dâm.

Một số trường hợp gia trọng: khi nạn nhân là một vị thành niên; can phạm có dùng lạm quyền hay gian trá, có mang vũ khí công khai hay giấu giếm; can phạm là chồng, cha mẹ hay giám hộ của nạn nhân; người có chức vụ bài trừ mại dâm, bảo vệ trật tự công cộng mà vi phạm; tội phạm có nhiều người tham dự, có nhiều nạn nhân; nạn nhân bị đưa ra nước ngoài hay trong nước để làm việc mại dâm. Can phạm sẽ bị xử phạt cấm cố.

Cưỡng bức mại dâm có thể bị tử hình

Đây là một trọng tội mới, mức phạt rất nặng: tử hình. Những vật dụng trong nhà chứa sẽ bị tịch thu, kể cả nhà chứa nếu nhà này thuộc quyền sở hữu của can phạm. Tội này gồm hai yếu tố:

- Can phạm đã giam giữ hay bạo hành nạn nhân.

- Hành vi đó nhằm mục đích cưỡng bức nạn nhân làm công việc mại dâm.

Nếu thiếu yếu tố cưỡng bức, can phạm chỉ bị trừng phạt về tội giam giữ người bất hợp pháp hay tội bạo hành. Tương tự, nếu can phạm dùng lời lẽ hứa hẹn hay một áp lực tinh thần khiến cho nạn nhân mại dâm thì cũng không bị xử phạt về tội cưỡng bức mại dâm.

Giúp phương tiện cho việc mại dâm

Người vi phạm sẽ bị phạt tù từ 2 – 5 năm và phạt tiền từ 10.000 – 500.000 đồng. Tương tự tội mối lái mại dâm, người toan phạm tội giúp phương tiện cho việc mại dâm cũng bị trừng trị. Can phạm có thể bị cấm lưu trú và mất các quyền công dân. Những hành vi sau có thể bị xem là giúp phương tiện cho việc mại dâm:

- Trực tiếp hay gian tiếp khai thác, quản lý, điều hành, điều khiển, tài trợ một cơ sở mại dâm.

- Khai thác, quản lý, điều khiển, điều hành, tài trợ một khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, quán ăn, quán rượu, câu lạc bộ, hội quán, nhà khiêu vũ, nơi du hí hay mọi nơi phụ thuộc hay bất cứ nơi nào mở cho công chúng ra vào, sử dụng; mà thường xuyên ưng thuận hay dung túng cho một hay nhiều người làm việc mại dâm hay tìm khách mại dâm ngay trong cơ sở hoặc nơi phụ thuộc nói trên.

- Người trợ lực cho những đối tượng trên.

Tòa án có thể truyền rút giấy phép hành nghề của các can phạm và đóng cửa cơ sở hay phần cơ sở đã đùng vào việc mại dâm từ 3 tháng đến 5 năm.

Người nào thường xuyên ưng thuận hay dung túng cho người khác làm việc mại dâm trong nhà hay nơi thuộc quyền sử dụng của mình: phạt từ sáu tháng đến hai năm tù và phạt tiền từ 601 – 50.000 đồng.

Người nào thường xuyên khiếu động, giúp đỡ, làm dễ dàng việc dâm đãng hay trụy lạc của nam nữ dưới 21 tuổi sẽ phạm tội này. Mức phạt tù từ 2 – 5 năm và phạt tiền từ 10.000 – 500.000 đồng. Sự toan phạm cũng bị trừng trị. Can phạm cũng có thể bị cấm cư trú và mất quyền công dân.

Ba yếu tố để xác định tội là:

- Sự kiện có tác dụng đưa nạn nhân vào đường dâm đãng hay trụy lạc: can phạm đã làm những hành vi vật chất có liên quan trực tiếp đến việc làm hư hỏng vị thành niên. Đó có thể là những hành vi tà dâm, những động tác tục tĩu do can phạm thi hành trước mặt một vị thành niên; hoặc những động tác khác có tác dụng xô đẩy vị thành niên vào đường trụy lạc như:

+ Một người đàn ông và một người đàn bà có những cữ chỉ quá thân mật trước mặt các con của họ.

+ Cho một vị thành niên thuê phòng có đồ đạc để hành dâm.

+ Trao cho một người đàn ông chìa khóa buồng của con gái mình để người này tự do ra vào buồng ấy.

- Tuổi của vị thành niên: Điều 360 Hình luật 1972 chế độ cũ dự liệu hai trường hợp nạn nhân dưới 16 tuổi và từ 16 tuổi đến 21 tuổi. Nếu nạn nhân dưới 16 tuổi, hành vi, cử chỉ vi phạm của can phạm luôn có thể bị trừng trị, mặc dù việc thể hiện các hành vi đó không trở thành một thói quen đối với can phạm. Trái lại, nếu nạn nhân trên 16 tuổi, can phạm chỉ bị trừng trị khi nào việc thể hiện các hành vi, cử chỉ vi phạm có tính cách thường xuyên.

- Ý định phạm pháp: Ý định này đã rõ ràng khi can phạm biết rằng mình đứng làm trung gian trong việc gây sa đọa cho vị thành niên hay đã có thái độ dung túng không đúng lúc hoặc không hợp lý đối với nạn nhân. Tòa án không cần minh định yếu tố này trong bản án. Bị cáo chỉ có thể nêu lên sự lầm lẫn về tuổi của vị thành niên khi nào chính can phạm không có trách nhiệm gì về sự lầm lẫn ấy.

Bán hình ảnh tục tĩu sẽ bị sờ gáy

Dụ số 13 ngày 20-2-1956 chế độ cũ quy định mọi sự xúc phạm đến thuần phong mỹ tục do việc đem bán, phân phát, trưng bày những họa phẩm, ấn khắc phẩm, biển hiệu, tranh vẽ, ảnh chụp hoặc ấn loát phẩm có tính cách dâm ô sẽ bị phạt từ một tháng đến hai năm tù và phạt tiền từ 10.000 – 500.000 đồng. Những tài liệu, vật liệu phạm pháp sẽ bị tịch thu.

Cấm làm vũ nữ

Ngay cả hoạt động khiêu vũ, pháp luật chế độ cũ cũng rất hạn chế. Sắc luật số 3/63 ngày 18-12-1963 quy định những vũ điệu có tính cách đồi phong bại tục bị cấm trình diễn nơi công cộng. Không cho phép mở và khai thác những tiệm nhảy, vũ trường mà hoạt động duy nhất là chỉ tiếp những khách đến khiêu vũ.

Tuy nhiên, nhà chức trách có thể hành chính có thể, tùy phương diện an ninh, cho phép các nhà hàng có trình diễn thường xuyên những trò giải trí (ca nhạc, vũ điệu...) được tổ chức khiêu vũ nhưng phải xin phép trước và tuân theo các quy lệ hành chính trong mỗi địa phương. Các nhà hàng này phải trả một khoản thuế xa xỉ đặc biệt. Nếu vi phạm việc xin phép thì chủ nhà hàng sẽ bị phạt từ 10.000 – 100.000 đồng. Ngoài ra, nhà hàng còn có thể bị ra lệnh đóng cửa trong thời hạn tối đa là một tháng. Nếu vi phạm lần thứ tư thì nhà hàng có thể bị đóng cửa vĩnh viễn.

Cấm thanh niên nam nữ, bất luận quốc tịch nào, dưới 18 tuổi vào các nhà hàng trên vào những lúc có khiêu vũ. Nếu vi phạm sẽ bị phạt từ 1.000 – 5.000 đồng hoặc phạt tù từ sáu ngày đến một tháng.

Tại các tư gia, tư nhân, các cuộc họp mặt gia đình, thân hữu, nếu tổ chức khiêu vũ trên 20 người thì phải xin phép trước với nhà chức trách địa phương. Nếu vi phạm sẽ bị phạt từ 5.000 – 50.000 đồng.

Nghề vũ nữ vẫn bị cấm. Ai hành nghề vũ nữ trá hình sẽ bị phạt tương tự người dưới 18 tuổi tham gia khiêu vũ. Chủ nhà hàng khai thác nghề vũ nữ sẽ bị phạt từ 10.000 – 100.000 đồng hoặc phạt tù từ một tháng đến một năm tù.

Các trường lớp dạy khiêu vũ chỉ được hoạt động vào ban ngày và cũng phải xin phép nhà chức trách. Cấm biến những lớp dạy khiêu vũ thành những vũ trường trá hình, vi phạm sẽ bị phạt từ 10.000 – 100.000 đồng hoặc phạt tù từ một tháng đến một năm.

Án lệ

• Tồi phong bại tục: Theo một bản án của tòa thượng thẩm Sài Gòn, sự tồi phong bại tục công khai quy định tại Điều 330 Hình luật canh cải phải có đủ ba yếu tố sau mới phạm tội: một hành động thực tế, xảy ra nơi công cộng, can phạm cố ý phạm pháp. Trường hợp việc tồi phong bại tục xảy ra tại một phòng khám bệnh của một y sĩ thì không có tính cách công cộng.

• Có án lệ đã xử một bị cáo phạm tội dụ dỗ vị thành niên vào đường dâm đãng hay trụy lạc, dù rằng vị thành niên bị dụ dỗ đã bị hư hỏng từ trước.

• Thời Pháp thuộc, gái điếm bị tập trung lại một chỗ. Cô nào ra đường chận khách bộ hành, níu kéo vào phòng sẽ bị bắt giải tòa và bị phạt về tội công khai dâm ô.

 

LÊ ĐÌNH sưu tầm