Luật sư Lê Bửu Thành trả lời: Quy định hiện hành không đòi hỏi người nhận cha, mẹ, con phải được sự đồng ý của vợ hoặc chồng của mình. Người nhận cha, mẹ, con chỉ phải nộp tờ khai (theo mẫu) và xuất trình các giấy tờ theo quy định.

Trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên thì phải có sự đồng ý của người hiện đang là mẹ hoặc cha, trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. (Đ 32, 34 NĐ 158 ngày 27-12-2005).

TT ghi