Quý I-2019, công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam

Theo kết luận của Phó Thủ tướng, quý I-2019 sẽ công bố Sách trắng DN Việt Nam năm 2019. Số liệu là tình hình DN năm 2018, chi tiết 2017, giai đoạn 3 năm 2016-2018, có so sánh với bình quân năm năm giai đoạn 2011-2015. Đối với DN giải thể, tạm dừng hoạt động, Phó Thủ tướng yêu cầu cần phân tích rõ, làm rõ nguyên nhân tăng, giảm.

Bộ KH&ĐT (Tổng cục Thống kê, Cục Đăng ký kinh doanh) chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) thống nhất và chịu trách nhiệm về số liệu công bố.

Cuối quý I hằng năm, Bộ KH&ĐT (Tổng cục Thống kê) chủ trì, phối hợp với Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức họp báo công bố Sách trắng DN Việt Nam.