Sẽ loại khỏi bộ máy những công chức yếu, kém

Theo đó, Hà Nội sẽ “kiên quyết thực hiện tinh giản số cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ”.

Theo đó, chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ thị các ngành, các cấp và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện ba nhóm nội dung chính của “Năm kỷ cương hành chính 2017" gồm: Tổng rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, bộ thủ tục hành chính, quy trình, quy chế làm việc của các cấp, các ngành theo quy định của pháp luật; thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các bộ phận đầu mối trực thuộc từ TP đến cấp huyện, xã, đảm bảo nguyên tắc “một đầu mối - một việc xuyên suốt”; cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đúng quy trình, quy chế làm việc, nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân.

Thực hiện nghiêm quy tắc, văn hóa ứng xử cán bộ, công chức, viên chức.

Sẽ loại khỏi bộ máy những công chức yếu, kém ảnh 1

UBND phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) giải quyết thủ tục cho người dân.

Cụ thể, chỉ thị nêu rõ: “Cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ phải tuân thủ trật tự thứ bậc hành chính, đúng thẩm quyền; thực hiện đúng, đủ chức trách và nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công. Không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Nghiêm cấm việc lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp”.

Đặc biệt, chỉ thị cũng nhấn mạnh cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo quản lý phải “chịu trách nhiệm liên đới khi để cấp dưới trực tiếp có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nếp sống văn hóa”.

Bên cạnh đó chỉ thị cũng chỉ rõ các hành vi cán bộ, công chức, viên chức không được làm như không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; không hút thuốc lá nơi công sở, trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực.

Các cán bộ, công chức, viên chức vi phạm sẽ bị “xử lý, kỷ luật nghiêm” và đặc biệt Hà Nội sẽ kiên quyết tinh giản số cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ.