Cụ thể:

738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM - ảnh 1738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM - ảnh 2738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM - ảnh 3738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM - ảnh 4738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM - ảnh 5738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM - ảnh 6738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM - ảnh 7

738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM - ảnh 8738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM - ảnh 9738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM - ảnh 10
738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM - ảnh 11738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM - ảnh 12738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM - ảnh 13738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM - ảnh 14738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM - ảnh 15

738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM - ảnh 16
738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM - ảnh 17738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM - ảnh 18