Thông tư nêu rõ vốn điều lệ của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam bao gồm: Vốn góp của các quỹ tín dụng nhân dân thành viên; vốn góp của các tổ chức khác (nếu có); vốn hỗ trợ của Nhà nước.

Doanh thu của ngân hàng bao gồm các khoản thu quy định tại Điều 16 Nghị định 93/2017/NĐ-CP. Chi phí của ngân hàng bao gồm các khoản chi quy định tại Điều 17 Nghị định 93/2017/NĐ-CP.

Đối với khoản chi môi giới bán tài sản thế chấp, cầm cố, mức chi hoa hồng môi giới bán mỗi tài sản thế chấp, cầm cố của ngân hàng không vượt quá 1% giá trị thực tế thu được từ tiền bán tài sản đó qua môi giới. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29-3.