Tải TTLT 02/BNV-BTC ngày 16-5 của Bộ nội vụ, Bộ Tài chính

Tải văn bản.