Thảo luận quy chế bầu cử, lấy phiếu tín nhiệm

Đánh giá, rút kinh nghiệm việc lấy phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh theo quy định của Bộ Chính trị.

Trong buổi sáng, dưới sự điều hành của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận về dự thảo quy chế bầu cử trong Đảng.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận về đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện quy định của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội. Phiên họp được điều hành bởi Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

TLL