Bộ Tài chính vừa chấp thuận cho Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIG (Việt Nam) thay đổi thương hiệu thành Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).

Việc thay đổi tên nhằm tách bạch hóa, độc lập giữa Tập đoàn AIA châu Á và Tập đoàn AIG trên thế giới. “Việc thay đổi tên phù hợp luật pháp Việt Nam và tất cả hợp đồng giữa AIG trước đây hoặc AIA bây giờ không thay đổi và đảm bảo tính pháp lý...” - ông Jamie Rains, Tổng Giám đốc AIA tại Việt Nam, cam kết.

NG.MẪN