Cục Thuế tỉnh Bình Phước sắp xếp tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối
(PLO)- Sau khi thực hiện sắp xếp lại thì tỉnh Bình Phước chỉ còn lại 6/11 Chi cục Thuế so với hiện nay.

Mới đây, Cục Thuế tỉnh Bình Phước đã thành lập ban chỉ đạo triển khai thành lập chi cục thuế khu vực tại Cục Thuế với 17 thành viên gồm ban lãnh đạo Cục Thuế, các trưởng phòng chức năng và đại diện các đoàn thể liên quan.

Cục Thuế tỉnh Bình Phước sắp xếp tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối - ảnh 1Họp Ban chỉ đạo triển khai thành lập Chi cục Thuế khu vực tại Cục Thuế tỉnh Bình Phước. Ảnh: PV 

Qua đó, đề án về lộ trình sắp xếp, sáp nhập một số chi cục thuế trực thuộc đã được xây dựng và báo cáo xin ý kiến Tổng cục Thuế; Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Bình Phước để chỉ đạo các ban ngành, địa phương phối hợp thực hiện đúng theo lộ trình. Cụ thể như sau:

Năm 2018, sắp xếp, sáp nhập hai chi cục thuế thị xã Đồng Xoài và Chi cục Thuế huyện Đồng Phú thành một chi cục thuế khu vực, hoàn thành trước ngày 1-9.

Sắp xếp, sáp nhập hai Chi cục Thuế thị xã Bình Long và Chi cục Thuế huyện Hớn Quảng thành một chi cục thuế khu vực, hoàn thành trước ngày 1-1-2019.

Năm 2020, tiếp tục sắp xếp, sáp nhập ba chi cục Thuế thị xã Phước Long, Chi cục Thuế huyện Bù Gia Mập và Chi cục Thuế huyện Phú Riềng thành một Chi cục Thuế khu vực; sắp xếp, sáp nhập hai Chi cục Thuế huyện Lộc Ninh và Chi cục Thuế huyện Bù Đốp thành một Chi cục Thuế khu vực.

Như vậy, sau khi thực hiện sắp xếp lại (chín chi cục thuế thành bốn chi cục thuế khu vực, giảm năm chi cục) thì tỉnh Bình Phước chỉ còn lại 6/11 chi cục thuế so với hiện nay.

Trước đó, tháng 4-2018, Tổng cục Thuế đã có Quyết định 868A, ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục sắp xếp đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Theo đó, kế hoạch đề ra mục tiêu kiện toàn, tinh gọn bộ máy của Tổng cục Thuế đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành thuế. Đồng thời thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014 ngày 20-11-2014 của Chính phủ và Đề án tinh giản biên chế ngành thuế, gắn tinh giản biên chế với sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Thuế.                                                                                                      

THANH TUYỀN