Theo Hội Luật gia Việt Nam, nhiệm kỳ qua, hội đã có đóng góp lớn vào chiến lược cải cách tư pháp, giúp hoạt động điều tra, truy tố, xét xử có nhiều chuyển biến tích cực. Cạnh đó, Trung ương Hội tham gia xây dựng chính sách, pháp luật như chủ trì xây dựng Luật Trọng tài thương mại; tham gia soạn thảo các dự án luật, các văn bản quy phạm pháp luật; trợ giúp pháp lý cho gần 200.000 lượt người; phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 10 triệu lượt người...

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Hội Luật gia Việt Nam. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Hội Luật gia Việt Nam chú trọng hơn nữa việc tham gia xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, đồng thời thông qua hoạt động đối ngoại của hội để bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn và ủng hộ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.

BC