Các cá nhân, tổ chức có quyền cung cấp thông tin về các công trình xây dựng có vấn đề như không đảm bảo chất lượng, để xảy ra sự cố, chậm tiến độ, không đảm bảo an toàn lao động... cho trang thông tin này.

Cá nhân, tổ chức khi cung cấp thông tin phải đảm bảo trung thực, chính xác. Bộ Xây dựng đảm bảo không tiết lộ danh tính của tổ chức, cá nhân đã cung cấp thông tin.

HOÀNG VÂN