Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đề nghị: Để việc lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần được ưu tiên tập trung chỉ đạo trong quý I-2013.

Bộ trưởng cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương, các trường công an nhân dân tổ chức cho cán bộ, công nhân viên, học viên, sinh viên nghiên cứu tham gia lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các cơ quan báo chí trong lực lượng mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề để phản ánh, đăng tải kịp thời các ý kiến đóng góp, đề xuất của cán bộ, chiến sĩ.

PL