Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, trình bày các Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; quyết định phân công các thành viên Ban Chỉ đạo; chương trình công tác trọng tâm năm 2013 của Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã đóng góp nhiều ý kiến hoàn thiện các dự thảo văn bản trên.

Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Việc xây dựng Dự thảo quy chế làm việc cần căn cứ vào các văn bản và Điều lệ của Đảng, luật pháp có liên quan để tránh sơ hở; quan trọng nhất là xác định phạm vi hoạt động, quan hệ với các cơ quan liên quan; chú trọng cả phòng và chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI).

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Tinh thần chung là phát huy tối đa vai trò của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trong điều kiện mới; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 163 của Bộ Chính trị. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng trên phạm vi cả nước; không làm thay, không cản trở hoạt động bình thường mà sử dụng, phát huy tối đa vai trò của các cơ quan chuyên môn. Nội dung quy chế cần được xây dựng sát với hoạt động của Ban Chỉ đạo, quy định rõ phạm vi công việc của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Về chương trình công tác năm 2013, Tổng Bí thư yêu cầu cần xác định rõ những công việc cần tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm như xây dựng luật pháp, thể chế; tuyên truyền; tăng cường, đôn đốc xử lý các vụ án còn chậm; thành lập Ban Nội chính ở các địa phương; xây dựng quy chế làm việc của Ban Nội chính Trung ương, quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng VKSND Tối cao, Ban Cán sự Đảng TAND Tối cao. Bên cạnh đó, cần tập trung giải quyết một số công việc đang có vướng mắc cần tháo gỡ như vấn đề minh bạch hóa, công khai hóa kê khai tài sản, thu nhập cá nhân; xây dựng pháp luật, cụ thể hóa Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; điều tra xét xử một số vụ án tham nhũng lớn còn tồn đọng.

Tổng Bí thư yêu cầu trên cơ sở nhiệm vụ được phân công và chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo, mỗi thành viên Ban Chỉ đạo cần khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình công tác của mình và cơ quan mình phụ trách.

TNT