(PLO)- Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang.

Ngày 16-6, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, dẫn đầu đoàn kiểm tra đã công bố quyết định kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang.

Theo đó, đoàn sẽ kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết số 18 -NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19 - NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với thực hiện Kết luận số 64 – KL/TW ngày 28-5-2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở".

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra chín đơn vị, tổ chức cơ sở Đảng của Hậu Giang như Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy, Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh, Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp... Theo đó, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc, thẩm tra, xác minh trực tiếp từ 3-4 đơn vị công lập và 3-4 tổ chức cơ sở đảng được chọn. 

Thời gian kiểm tra dự kiến là từ ngày 16-7 đến 20-7. 

HẢI DƯƠNG