Đây là quyết định về chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng và xác định thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng giao dịch trên địa bàn Khánh Hòa.

Từ tháng 10-2013, 62 xã, phường, thị trấn thuộc năm huyện, thị xã, TP ở Khánh Hòa đã thực hiện chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng theo Quyết định 21. Tuy nhiên, từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực (từ ngày 1-7-2014), tiếp đó là Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực (từ ngày 1-7-2015), các văn bản dùng làm căn cứ ban hành Quyết định 21 đã không còn hiệu lực. Tuy nhiên, từ đó đến nay, UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định 21 theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tại nhiều cuộc tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh Khánh Hòa trước đây, nhiều cử tri đã kiến nghị UBND tỉnh phải bãi bỏ Quyết định 21 vì quyết định này trái quy định của BLDS 2005, Luật Đất đai, Luật Nhà ở. Nhiều cử tri cho rằng việc Quyết định 21 quy định hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất - tài sản gắn liền với đất phải công chứng tại các phòng công chứng mà không cho chứng thực tại xã, phường đã gây khó khăn, hạn chế quyền lựa chọn của dân... Ở nhiều nơi, người dân phải đi xa để thực hiện giao dịch. Mặt khác, phí công chứng cao hơn lệ phí chứng thực.

Tại một cuộc họp mới đây, sau khi nghe Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan báo cáo, Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Đắc Tài đã yêu cầu cùng với việc tham mưu bãi bỏ Quyết định 21, Sở Tư pháp sớm dự thảo văn bản để UBND tỉnh ban hành theo hướng đảm bảo cho người dân quyền lựa chọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại UBND cấp xã.