Về phương hướng bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết theo quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, thời gian qua Bộ Chính trị đã chỉ đạo sát sao và Đảng đoàn QH đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng đề án về phương hướng bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Đảng đoàn QH đã hoàn chỉnh đề án trình Trung ương xem xét, quyết định tại hội nghị này.

Đề án đã tổng kết, đánh giá khá toàn diện, khách quan tình hình bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp một số nhiệm kỳ gần đây, chỉ rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khiếm khuyết còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

Từ đó đề xuất phương hướng xử lý những vấn đề đặt ra trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác bầu cử.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Bầu cử QH và HĐND các cấp là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Cuộc bầu cử sắp tới sẽ là lần thứ ba thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa X về đổi mới tổ chức bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trong cùng một thời điểm, theo đúng quy định của Hiến pháp năm 2013 và pháp luật về bầu cử hiện hành”.

Từ đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương thảo luận, xem xét, quyết định các vấn đề nêu trong đề án và tờ trình để có cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công việc bầu cử. Đồng thời, chú ý phân tích, bổ sung, làm rõ, tạo sự thống nhất cao về những vấn đề cốt yếu, có ý nghĩa quyết định thành công của cuộc bầu cử như mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo công tác bầu cử; việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp nói chung và đại biểu chuyên trách nói riêng; số lượng, cơ cấu, độ tuổi của ĐBQH, đại biểu HĐND.