Mới đây, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành thông báo kết luận việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên; bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng 24 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương giai đoạn từ ngày 1-1-2017 đến 30-6-2019.

Theo đó, về tuyển dụng viên chức, trong giai đoạn thanh tra có sáu đơn vị tổ chức chín đợt thi tuyển, 13 đơn vị tổ chức 36 đợt xét tuyển (số chỉ tiêu tuyển dụng là 482, số thí sinh đủ điều kiện dự tuyển là 298, số được tuyển dụng là 233); có sáu đơn vị thực hiện xét tuyển đặc cách viên chức đối với 167 người.

Trong số này, một đơn vị tuyển dụng hai viên chức chỉ thông qua việc xét hồ sơ, một đơn vị tuyển dụng đối với thí sinh đạt 45 điểm môn tin học (thời gian thanh tra các đơn vị đã thu hồi quyết định tuyển dụng đối với ba trường hợp này).

Về bổ nhiệm viên chức quản lý, qua kiểm tra 541 hồ sơ viên chức quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của thủ trưởng 24 đơn vị, trong đó có 110 hồ sơ điều động bổ nhiệm chức vụ tương đương và 431 hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Một số trường hợp chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh nghề hiện giữ hoặc chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước chuyên viên; chứng chỉ ngoại ngữ B hoặc tương đương; chứng chỉ tin học; có trường hợp không có bằng đại học, giữ ngạch cán sự được bổ nhiệm năm 2017 (ngày 31-7-2019 đơn vị đã thu hồi quyết định bổ nhiệm).

Một số đơn vị thực hiện chưa đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Công Thương như: Khi đề nghị bổ nhiệm hoặc phê duyệt chủ trương đã có phương án nhân sự cụ thể; hồ sơ bổ nhiệm không có tài liệu thể hiện việc đơn vị có nhu cầu hoặc bộ phận tham mưu công tác tổ chức cán bộ có văn bản đề xuất chủ trương bổ nhiệm; không có tài liệu thể hiện việc thảo luận, đề xuất phương án nhân sự; không có tờ trình của bộ phận tham mưu trình lãnh đạo trước khi ký quyết định bổ nhiệm lại; một số trường hợp bổ nhiệm lại chậm.

Về số lượng cấp phó, đến thời điểm thanh tra, 18 đơn vị đã bố trí, sắp xếp số lượng cấp phó đảm bảo theo Nghị quyết số 07 ngày 17-1-2018 của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương về quy định tạm thời số lượng lãnh đạo cấp phòng thuộc các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ (các khoa, phòng có từ 01 đến hai cấp phó); sáu đơn vị có số lượng cấp phó vượt một người do có thay đổi về mô hình, tổ chức (chia tách, sáp nhập các phòng, khoa...) hoặc chưa có cấp trưởng.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Đối với các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trước ngày 28-12-2017 còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, sai về trình tự, thủ tục và các trường hợp được tuyển dụng còn thiếu chứng chỉ tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, Thanh tra Bộ đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị khẩn trương cử đi đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đối với các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau ngày 28-12-2017 thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, sai về quy trình, thủ tục và trường hợp viên chức lãnh đạo chưa có bằng tốt nghiệp đại học, hiện giữ ngạch cán sự, đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị tiến hành đánh giá năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, kết quả xếp loại hàng năm của từng trường hợp để xem xét xử lý theo thông báo Kết luận số 43-TB/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW của Ban Bí thư và các hướng dẫn của Đảng…