Tổng Bí thư: Làm rõ việc dư luận râm ran chuyện chạy chức, chạy quyền
(PL)- “Hiện nay trong dư luận xã hội vẫn râm ran chuyện chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy chế độ, chạy luân chuyển,...

Tại hội nghị lần này, tôi đề nghị các đồng chí thẳng thắn thảo luận xem có chuyện ấy hay không, mức độ thế nào để cho rõ ràng, minh bạch”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu như trên tại Hội nghị cán bộ toàn quốc về tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 ngày 26-3.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ nhưng đổi mới phải đúng hướng, không được lạc đường. “Tại một số hội nghị trung ương và Bộ Chính trị, tôi đã nói đổi mới chính trị không có nghĩa là thay đổi chế độ chính trị, không có nghĩa là làm thay đổi bản chất của Đảng ta, Nhà nước ta. Đường lối phải đi đúng phương hướng của Cương lĩnh và Hiến pháp mới được thông qua. Tiếp tục phát huy dân chủ nhưng phải có kỷ cương, kỷ luật” - Tổng Bí thư nói.

Theo Tổng Bí thư, để làm tốt công tác này cần phải kiên trì đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng. Nâng cao chất lượng và hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng, trong đó có trách nhiệm của ngành tổ chức xây dựng Đảng.

(Theo TTXVN)