Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương TP.HCM dẫn đầu nhiều phong trào thi đua yêu nước và đề nghị lãnh đạo TP.HCM tích cực ghi nhận kiến nghị từ cơ sở, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tổ chức thi đua, khen thưởng.

Từ năm 2004 đến nay, TP.HCM có 934 phong trào thi đua, hơn 6.000 công trình, mô hình, giải pháp tổ chức thi đua, khen thưởng hơn 100.000 trường hợp đúng quy định.

TP kiến nghị trung ương có hướng dẫn quy trình đăng ký thi đua, tiêu chuẩn khen thưởng cụ thể đối với công nhân, nông dân, thành phần kinh tế tư nhân… vì hiện các tiêu chuẩn này chưa cụ thể hóa, chỉ tập trung trong khu vực nhà nước.