Tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở, phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin, đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030...

Nội dung điều tra bao gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7-2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý IV-2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý II-2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề được công bố vào quý IV-2020.